ด้วยทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ต้อนรับ Ms.Tomoko Matsui Coordinator,JICA Thailand Office Mr.Jaruek Yukuntorn Program OfFice,JICA Thailand Office Ms.Arisra Thongrat Program OfFice,JICA Thailand Office
ได้ขอเข้าเยี่ยมชมและแนะนำกิจกรรมขององค์การไจก้า รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งอาสาสมัครมาประจำ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่17 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
พิธีซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุม วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (อาคาร14)
โครงการสหกิจศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมให้กับนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 โดยมีการบรรยายหัวข้อ "การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และ บุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้า" โดยวิทยากรจาก โรบินสัน สกลนคร คุณ เพ็ญภัสสร ศิรลิ่วสกุล
ในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 59 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องพรรณานิคม ชั้น 2 อาคาร 7
นิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงการโตโยต้าประกวดแผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา รอบ 30 ทีมของประเทศ
ณ glowfish สยามสแควร์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกอบอาหาร MAKRO HORECA CHALLENGE 2016 สำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นการแข่งขันระดับเยาวชน
ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ Makro จังหวัดขอนแก่น
โครงการวิพากษ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัชบัณฑิต (ปรับปรุง 2560) ลาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ณ ห้องพระพิรุน อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
โครงการด้านวิชาการ เปิดประตูสู่การบริหารงานภาครัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ท่านนายก อบจ. สกลนคร ให้ความอนุเคราะห์ มาบรรยายด้านการบริหารงานท้องถิ่นด้วยตนเอง และตอบคำถามมากมาย ทำให้พวกเราสนุกกับความรู้ที่ได้รับ
ในวันที่16 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศ (ไอเอสเต้ประเทศไทย) ร่วมตอนรับ รศ.ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ เลขาธิการ IAESTE Thailand
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการการสืบสารประเพณีครอบครู-ไหว้ครู มวยไทยโบราณ โดยมีครูมาร่วมสืบสารประเพณีครอบครู-ไหว้ครู มวยไทยโบราณ ครู ละม่อม ศรีโยธา ครูศรณ์ สุขพิมาบ ครูพัฒนา บุญวงศ์ ครูธานี หอมจำปา ครูจรัสเดช อุลิต ครูทรงกลด คำซาว ครูดวงจันทร์ ทองมา ในวันเสาร์ ที่10กันยายน 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถชัย ทองอันตัง หรือ คิว นิสิต รปศ. สิงห์เขียวนนทรี อีสาน รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 - KU.CSC. MC.Search 2016
ในงาน KU.CSC. Freshy Boy & Girl 2016 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “อุตสาหกรรมบริการกับวิทยาศาสตร์ไทย 2559” ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านการนำเสนอการเยี่ยมชมศูนย์ฯในรูปแบบของการจัดนำชมนิรรศการ กิจกรรมแบ่งออกเป็น การบรรยายข้อมูลการจัดการเครื่องดื่ม การจัดการงานแม่บ้านและระบบปฏิบัติการห้องพัก การจัดการครัวภายใต้หัวข้อ Street Food Gastronomy
อาหาริมทางและอาหารพื้นถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกและประชาคมรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณาจารย์เข้าร่วมการหารือความร่วมมือ ระหว่าง มก.ฉกส. กับ Miss Agnes Niehof, Student Counselor
ฝ่ายการศึกษาของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 29 ส.ค. 2559 ณ ห้องพระพิรุณ อาคาร 1
คณาจารย์เข้าร่วมการหารือทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก แลกเปลี่ยนนิสิต/อาจารย์
ในวันที่ 30 ส.ค.2559 ณ ห้องพรรณนานิคม อาคาร 7 เวลา09.00-12.00 น.
โครงการเตรียมความพร้อม-ปฐมนิเทศนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสบัณฑิต
การฝึกฝนและพัฒนาตนเองของนักเรียนกฏหมายเพื่อเป็นนักนิติศาสตร์ที่ดี
โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต เทคนิคและวิธิการขยายตลาด กรรีศึกษา ธุรกิจรถจักยานยนต์
ณ ห้องระพี สาคริก อาคาร 9 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย คุณสุรินทร์ อึงอารี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
บรรยายพิเศษ International Law, Career and Business Opportunites
ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา14.30 น. ณ.ห้องระพีสาคริก อาคาร9 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ MR.Jorge Eduardo Chen Charpentier Former Mexican Ambassador to thailand ท่านสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตำแหน่ง อดีตเอกอัครราชทูตไทย ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านสัตยา อรุณธารี ตำแหน่ง อัยการอวุโส รศ.ดร.ไฉไล ศักดิวรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ The ASEAN YOONG SCHOLARS WORKSHOP 2016 & International Conference on ASEAN Studies (ICONAS 2016) ที่ University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

สถิติการเยี่ยมชม

000268856
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
228
203
1601
265645
5130
4777
268856

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu