วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                                                                              วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ             
Journal of Liberal Arts and Management Science                                              Journal of Liberal Arts and Management Science          
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557                                                                               ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

                                                                                                                                                              

               บทบรรณาธิการ        บทความวิจัย                                                                      บทบรรณาธิการ                  บทความที่ 1

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 2

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 3

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 4

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 5

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 6

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 7

                                                                                                                                                                                                          บทความที่ 8

Gallery

JoomShaper

Main Menu