คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในห้าหน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่55/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลตั้งแต่  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  โดยเมื่อก่อนปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ควบคู่กับการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย และ จังหวัดใกล้เคียง
 
ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นช่วง 4 ปีแรก ก่อนการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้รับนิสิตและฝากนิสิตเพื่อทําการเรียนการสอนไว้ที่ คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน) โดยได้เปิดดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีการรับนิสิตรุนที่ 1 จํานวน 35 คน ปีการศึกษา 2540 รับนิสิตรุ่นที่ 2 จํานวน 12 คน ปีการศึกษา 2541 รับนิสิตรุ่นที่ 3 จํานวน 26 คน และในปีการศึกษา 2542 รับนิสิตจํานวน 26 คน
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เปิดทําการเรียนการสอนขึ้นใน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกสกลนคร โดยได้เปิดสอน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มีการรับนิสิตในปีนี้จํานวน 191 คน แบ่งเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 86 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการจํานวน 105 คน
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนั้นเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ(วิทยาเขตบางเขน) และหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มี นโยบายในการให้บริการหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยได้ มอบหมายให้คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา และจัดตั้งขึ้นเป็นโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A) ภาคพิเศษ
 
จนถึง ปี พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
    2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
    4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
    5.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาิภาษาอังกฤษ
    6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงิน
 
หลักสูตระดับปริญญาโท
 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สถิติการเยี่ยมชม

000331525
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
202
214
1134
328426
4420
7670
331525

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu