ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ปีการศึกษา ๒๕๔๘
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์กว้างไกล  วิจัยเพื่อพัฒนา  ปัญญาคู่คุณธรรม
ปณิธาน  สั่งสม  แสวงหาเพื่อความงอกงามแห่งภูมิปัญญา  ที่เพียบร้อมด้านวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอริยชาติ
 
ปีการศึกษา ๒๕๔๙
วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในระดับภูมิภาค สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย  ให้เป็นมาตรฐาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมในภูมิภาค
พันธกิจ  มีความมุ่งมัน  ในการนำความรู้ทางศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  เพื่อพัฒนานิสิต  บุคลากรและประชาชน  ให้ความรู้  คุณธรรมและจริยธรรม
 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
วิสัยทัศน์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พันธกิจ  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงามตามหลักธรรมาภิบาล  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
วัตถุประสงค์
1.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้  ความสามารถและเป็นคนดี  มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขง
 2.สร้างองค์ความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  สามารถแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ โขง
3.พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการ ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เหมาะสมแก่ชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
4.ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร
5.พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ จัดทำแผน ปรับแผน และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
    1.พัฒนาหลักสูตรและการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
    2.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
    3.ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
    4.ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
    5.อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
    6.พัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
    1.จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
    2.พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
    3.จัดบริการให้แก่นิสิตและศิษย์เก่าตามความต้องการจำเป็นอย่างมีมาตรฐาน
    4.พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
    2.หลักสูตรใหม่
    3.ฐานข้อมูลการบริการนิสิต
    4.นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน
กลยุทธ์
    1.ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เพื่อให้มี ความรู้และทักษะในวิชาชีพและเทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    2.จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
    3.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำแหน่งทางวิชาการ
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.อาจารย์ได้รับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานและมีทักษะในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    2.รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น
    3.อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
    4.อาจารย์มีเอกสารประกอบการสอนและมีตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์
    1.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวิจัยประยุกต์
    2.จัดสรรงบประมาณภายในคณะและแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอก
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.มีผลงานวิจัย ทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
    2.มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
กลยุทธ์
    1.สนับสนุนคณาจารย์เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก
    2.จัดสรรงบประมาณภายในคณะและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
    3.ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการ
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.ผลงานการให้บริการวิชาการ
    2.ผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
จัดกิจกรรมตามประเพณีสำคัญทางศาสนาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
ผลงานการทำนุบำรุงทางด้านศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี การส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
    1.ประชุม สัมมนา วางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
    2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    3.พัฒนาระบบการประเมินและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
    2.ระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
    3.บุคลากรมีศักยภาพและขวัญกำลังใจในการทำงาน
    4.ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
    5.ระบบประเมินผลและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
 
อัปเดท เมื่อ เมษายน ๒๕๕๖

สถิติการเยี่ยมชม

000331736
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
188
225
1345
328426
4631
7670
331736

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu