ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
    1.พัฒนาหลักสูตรและการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
    2.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
    3.ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
    4.ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
    5.อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
    6.พัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
    1.จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
    2.พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
    3.จัดบริการให้แก่นิสิตและศิษย์เก่าตามความต้องการจำเป็นอย่างมีมาตรฐาน
    4.พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
    2.หลักสูตรใหม่
    3.ฐานข้อมูลการบริการนิสิต
    4.นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอน
กลยุทธ์
    1.ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เพื่อให้มี ความรู้และทักษะในวิชาชีพและเทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    2.จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
    3.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำแหน่งทางวิชาการ
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.อาจารย์ได้รับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานและมีทักษะในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    2.รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น
    3.อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
    4.อาจารย์มีเอกสารประกอบการสอนและมีตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์
    1.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวิจัยประยุกต์
    2.จัดสรรงบประมาณภายในคณะและแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอก
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.มีผลงานวิจัย ทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
    2.มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
กลยุทธ์
    1.สนับสนุนคณาจารย์เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก
    2.จัดสรรงบประมาณภายในคณะและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
    3.ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการ
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.ผลงานการให้บริการวิชาการ
    2.ผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
จัดกิจกรรมตามประเพณีสำคัญทางศาสนาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
ผลงานการทำนุบำรุงทางด้านศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี การส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
    1.ประชุม สัมมนา วางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
    2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    3.พัฒนาระบบการประเมินและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์
    1.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
    2.ระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
    3.บุคลากรมีศักยภาพและขวัญกำลังใจในการทำงาน
    4.ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
    5.ระบบประเมินผลและระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
 
อัปเดท เมื่อ เมษายน ๒๕๕๖

สถิติการเยี่ยมชม

000331732
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
184
225
1341
328426
4627
7670
331732

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu