ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.

โครงการอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”

โครงการอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”

12 พฤษภาคม 2559

เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 สำหรับรองรับการประเมินฯ ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๖ หลักสูตร สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ข่าวนิสิต
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวงานพัสดุ
  4. ข่าวประกาศ
  5. ข่าวอบรม/สัมนา
  6. แจ้งการโอนเงิน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

21 ธันวาคม 2558

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดสารคาม

22 ธันวาคม 2558

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดสารคาม