ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบจ้างเหมาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือน

22 ก.ค. 2558
941 times

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบจ้างเหมาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โรงคัดแยกขยะและผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 233,750.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

Rate this item
(0 votes)