นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือสองสถาบัน

05 เม.ย. 2559
628 times

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สปป.ลาว
เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือสองสถาบัน

          วันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.ธานินทร์ คงศิลา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ นายพรศักดิ์ แสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.พาสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.อนุพร สวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มก. เดินทางไปประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส.

Rate this item
(0 votes)