โครงการอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”

12 พ.ค. 2559
920 times

เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558

สำหรับรองรับการประเมินฯ ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๖ หลักสูตร สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Rate this item
(0 votes)