หลักสูตร/ประมาณการค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษา 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ  โครงการพิเศษ 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร  25200
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต  30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  25200
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  25200
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  30000

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30000  
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  30000 58000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  30000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)  30000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  30000 58000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  30000 58000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30000  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ    
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  23200
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  23200
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  23200
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  23200
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  23200
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  23200
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23200  

คณะสาธารณสุขศาสตร์    
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  25200 39600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 25200  

 

หลักสูตรปริญญาโท

   
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร    
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33000  
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37000  

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 39000  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ    
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   90000

คณะสาธารณสุขศาสตร์    
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37000