รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท (ประมาณการค่าใช้จ่าย)


 หลักสูตรปริญญาโท    
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร    
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33000  
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37000  

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 39000  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ    
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   90000

คณะสาธารณสุขศาสตร์    
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37000