ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
Phone: 042-725000 ext. 1220
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ดร. สมศักดิ์ ทับทิมทอง
Phone: 042-725000 ext. 1105
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต


อาจารย์ ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ


   

นายพรศักดิ์ แสนศรี
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ


   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉลาด จักรพิมพ์
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์


   

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิช
Phone: 042-725000 ต่อ 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต


   

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมณพร สุทธิบาก
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์
Phone:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


 

อาจารย์ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
Phone:
Email:

 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
Phone: 042-725030
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร


อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี
Phone: 042-725039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ


อาจารย์พัสกร องอาจ
Phone:
Email:

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์