ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายงานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ

0

                                   แหล่งข้อมูลสถิติเพื่อการประกันคุณภาพ 
         กองบริหารวิชาการและนิสิต มีภารกิจส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสถิติการศึกษาต่างๆ โดยทำการประมวลผลการศึกษาในระบบเครือข่าย และฐานข้อมูล อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้สนับสนุนให้ภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารต่อไป
ดังนั้น จึงดำเนินการจัดทำที่รวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประกันคุณภาพ 
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************
ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้ามาใช้งาน ตอบแบบประเมินเพื่อผู้จัดทำจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
^^ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งข้อมูล ^^
^^ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ^^

 

แชร์