ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศคัดชื่อนิสิตออก

0

หมายเหตุ
การประกาศคัดชื่อออก กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด สามารถขอคืนสถานภาพได้ตามสิทธิ์ที่ปรากฏในข้อบังคับฯ
นิสิตอาจขอคืนสถานภาพก่อน ประกาศลงนามฯ ทั้งนี้ ให้ยึดข้อมูลในระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต เป็นที่สิ้นสุด

แชร์