ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

0

คำแนะนำ ในการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน

ขั้นตอนที่ 1 นิสิต Print ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตด้วยตนเอง
**หมายเหตุ : นิสิตเข้าครั้งแรกเป็นฉบับต้นฉบับ หากเข้าพิมพ์อีกครั้งเอกสารจะเป็นฉบับสำเนา


ขั้นตอนที่ 2 
นิสิตต้อง Print เอกสาร 2 อย่างประกอบ ได้แก่
     1. เอกสารประกอบการเบิก (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) คลิกที่นี้

     2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา / ตามประเภทของนิสิตเอง

 

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

 

แชร์