ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประกาศหน่วยสำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น / 2559

0

ข่าวประกาศสำหรับผู้ยื่นจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
(ภาคปกติ) 
⇒ รายชื่อผู้ยื่นจบ และผลการตรวจสอบหนี้สิน ภาคต้น 2559
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

⇒ ผลการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมสำหรับนิสิตที่ยื่นขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล จากงานกิจการนิสิต)
ผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 (22 พ.ย. 59)

 

 

 

 

 

 

 

แชร์