ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บุคลากร

0
นางสาวพัทริยา ศุภอุดร
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5303

alt

นางสาวพิชญาภา ฝาวัง
หัวหน้าหน่วยสำเร็จการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5302
e-mail  oasppf@csc.ku.ac.th

นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
หัวหน้าหน่วยทะเบียน
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5306
e-mail  oasyrn@csc.ku.ac.thalt
alt

นางสาวสิริวิมล วรรณทิพย์
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5302
e-mail  oassmw@csc.ku.ac.th

นางสาวสุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5300
e-mail  oasstp@csc.ku.ac.thalt
 alt

นางสาวมยุรา ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5304
e-mail  oasmrp@csc.ku.ac.th

นางสาวน้ำฝน พรมวัง
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5301
e-mail  oasnfp@csc.ku.ac.th

 

แชร์