ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการขอรับบริการสำหรับนิสิต

0

แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม
ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการงานและระบบสารสนเทศด้านทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
และเพื่อประโยชน์ต่อนิสิตจึงควรศึกษาข้อบังคับ ฉบับใหม่ ฯ ดังกล่าว อย่างละเอียด

————————————————————————————————————————————————–
แหล่งรวมระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

การตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน

การลาพักการศึกษา
การลาออก
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (KU2)
ารผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
การย้ายคณะ
การย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาเอก

 

แชร์