ขั้นตอนการบริการนิสิต

0

การตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน

การลาพักการศึกษา
การลาออก
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (KU2)

แชร์