ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตรวจสอบรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ

0

 ระบบตรวจสอบรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ

เอกสารสำหรับกรรมการควบคุมการสอบ
ประกาศมาตรการว่าด้วยการดำเนินการสอบ
สำหรับกรรมการควบคุมการสอบ

◊ ประกาศมาตรการว่าด้วยการดำเนินการสอบ สำหรับนิสิต
◊ แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ สำหรับนิสิต
◊ แนวปฏิบัติการแต่งกายเข้าห้องสอบ สำหรับนิสิต
◊ 
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกสอบ
◊ แบบฟอร์มแจ้งเปลียนกรรมการควบคุมการสอบ
◊ แบบฟอร์มแจ้งเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจแทน

 

 

 

 

 

แชร์