รายชื่อนิสิตที่ยังมีระดับคะแนน I ให้แก้ไขระดับคะแนนโดยด่วน

0
รายชื่อนิสิตที่ยังมีระดับคะแนน I ในภาคการศึกษาก่อน ให้ติดต่อแก้ไขระดับคะแนนกับอาจารย์ประจำวิชา โดยด่วน
*** ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N
ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
และภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. 2559
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่มีระดับคะแนน I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 *
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่มีระดับคะแนน I ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2559 *
*ข้อมูลจากระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2559

 

 

 

 

แชร์