ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประกาศหน่วยสำเร็จการศึกษาและเอกสารสำคัญทางการศึกษา

0

ข่าวประกาศหน่วยสำเร็จการศึกษา ฯ งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศพัสดุซองเอกสารสำคัญทางการศึกษา แต่ถูกตีกลับ
    รายชื่อครั้งที่ 1  (ณ วันที่ 8 มี.ค. 60)

#ข่าวประกาศสำหรับนิสิตที่ยื่นจบการศึกษา ภาคปลาย         ปีการศึกษา 2559

!!!! ด่วน  นิสิตยื่นจบภาคปลาย 2559 ที่มีหนี้สินค้างกับมหาวิทยาลัย ต้องชำระภายในวันที่ 26 พ.ค. 2560
มิฉะนั้น จะไม่จบการศึกษาเนื่องด้วยคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559
-> คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-> คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-> คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

แชร์