หลักการและเหตุผล โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR BETTER LIFEth๑๖

     วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกภาคส่วน และเป็นส่วนที่ก่อเกิดศาสตร์แห่งแผ่นดิน อาทิเช่น การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเข้าใจและเห็นความสำคัญ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจทางวิทยาศาสตร์และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เป็นอย่างดี

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาต่อไป

รูปแบบโครงการ

     โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการจัดงานในวันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมจะมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันการสร้างสะพานไม้จำลอง เป็นต้น ในส่วนนิทรรศการได้มีพื้นที่จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประกอบไปด้วยนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สาธิตการทดลองทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เป็นต้น โดยรูปแบบของงานจะจัดแบ่งพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมและเวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ส่วนกิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ จะมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันทั้งวัน โดยจะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเลือกชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ได้ตลอดทั้งวัน

     ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะทำงาน การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำเกียรติบัตรและสรรหารางวัลต่างๆ การเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละสาขา การเตรียมรูปแบบการแข่งขันฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การประสานงานเพื่อจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่มาช่วยงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๖ นี้ด้วย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ :ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

กำหนดการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๖

วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๑๕๖๑

ลำดับ กิจกรรม เวลา สถานที่
1 แจกสูจิบัตรและแบบประเมินผล 07.30 น. หน้าอาคาร 14
2 พิธีเปิด 08.20 - 09.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
3 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียน 08.30 - 08.30 น. อาคาร 6
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบคัดเลือก 09.00 - 11.00 น. อาคาร 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 12.00 น. อาคาร 6, 14
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบชิงชนะเลิศ 13.30 - 16.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.30 - 17.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
4 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด 07.45 - 08.30 น. อาคาร 14(สนามแบดมินตัน)
- ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานเตรียมความพร้อม 08.30 - 09.30 น. อาคาร 14(สนามแบดมินตัน)
- กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 09.30 - 12.30 น. อาคาร 14(สนามแบดมินตัน)
- ประกาศผลการตัดสิน 13.30 น. อาคาร 14(สนามแบดมินตัน)
- เก็บอุปกรณ์และโครงงาน 14.30 - 15.30 น. อาคาร 14(สนามแบดมินตัน)
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 14.00 - 14.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 6
- สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. อาคาร 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 11.30 น. อาคาร 6
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 13.00 – 15.00 น. อาคาร 6
- ประกาศผลการตัดสิน 15.30 น. อาคาร 6,14
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
6 กิจกรรมแข่งขันสะพานไม้จําลอง
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 14(ศูนย์ รปภ.)
- ประกอบสะพาน 09.00 - 12.00 น. อาคาร 14(ศูนย์ รปภ.)
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบคัดเลือก) 14.30 - 16.00 น. อาคาร 14(ศูนย์ รปภ.)
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบตัดสิน) 16.00 - 17.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 17.00 - 17.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
7 กิจกรรมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ
- ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- แข่งขัน 08.30 - 16.30 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.30 - 17.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)

การสมัครเข้าร่วม โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR BETTER LIFE th๑๖

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น

      สมัครผ่าน web site https://sites.google.com/a/ku.th/sciday/smakhr-khaengkhan

ลิงค์เกี่ยวกับการสมัคร

      สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ลิงค์รายละเอียดโครงการ

      รายละเอียดของแต่ละโครงการ

ภาพกิจกรรม

รวมภาพการจัดกิจกรรรมงานวันวิทยาศสาตร์


ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน ที่ ๑

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure aperiam consequatur quo.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๒

Iure aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit dolor vel ducimus.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๓

Aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit suscipit iste placeat.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๔

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure aperiam consequatur quo.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๕

Iure aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit dolor vel ducimus.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๖

Aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit suscipit iste placeat.

Someone famous in Source Title
client
client
client
client
client
client