ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน
โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

หลักการและเหตุผล โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕

Smart science and Technology th๑๕

     วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกภาคส่วน และเป็นส่วนที่ก่อเกิดศาสตร์แห่งแผ่นดิน อาทิเช่น การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเข้าใจและเห็นความสำคัญ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจทางวิทยาศาสตร์และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เป็นอย่างดี

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดวาดภาพ รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาต่อไป

รูปแบบโครงการ

     โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการจัดงานในวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมจะมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันการสร้างสะพานไม้จำลอง ในส่วนนิทรรศการได้มีพื้นที่จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประกอบไปด้วยนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สาธิตการทดลองทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เป็นต้น โดยรูปแบบของงานจะจัดแบ่งพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมและเวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ส่วนกิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ จะมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันทั้งวัน โดยจะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเลือกชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ได้ตลอดทั้งวัน

     ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะทำงาน การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำเกียรติบัตรและสรรหารางวัลต่างๆ การเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละสาขา การเตรียมรูปแบบการแข่งขันฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การประสานงานเพื่อจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่มาช่วยงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๕ นี้ด้วย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ปิดรับสมัครแล้ว

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้ชนะการแข่งขัน สามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับเกียรติบัตรได้ที่โต๊ะลงทะเบียนการรับรางวัลที่อาคาร ๑๔ ทั้งนี้เกียรติบัตรจะส่งกลับไปที่โรงเรียนในภายหลัง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้ว

ปิดรับสมัครแล้ว

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔. รางวัลประเภทสวยงาม ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ปิดรับสมัครแล้ว

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ :ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ โดยทั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาด ทางผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรกลับไปที่โรงเรียนในภายหลัง

ปิดรับสมัครแล้ว

กำหนดการการดำเนินกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๑๕๖๐

ลำดับ กิจกรรม เวลา สถานที่
1 แจกสูจิบัตรและแบบประเมินผล 07.30 น. หน้าอาคาร 14
2 พิธีเปิด 08.20 - 09.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
3 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. อาคาร 6, 7
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบคัดเลือก 09.00 - 11.00 น. อาคาร 6, 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 12.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- กิจกรรมแขงขันตอบปัญหาฯรอบชิงชนะเลิศ 13.30 - 16.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.30 - 17.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
4 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด 07.45 - 08.30 น. อาคาร 14
- ผูเข้าร่วมประกวดโครงงานเตรียมความพร้อม 08.30 - 09.30 น. อาคาร 14
- กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 09.30 - 12.30 น. อาคาร 14
- ประกาศผลการตัดสิน 13.30 น. อาคาร 14
- เก็บอุปกรณ์และโครงงาน 14.30 - 15.30 น. อาคาร 14
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 14.00 - 14.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 6
- สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00 น. อาคาร 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 11.30 น. อาคาร 6
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 13.00 – 15.00 น. อาคาร 6
- ประกาศผลการตัดสิน 15.30 น. อาคาร 6,14
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
6 กิจกรรมแข่งขันสะพานไม้จําลอง
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 14
- ประกอบสะพาน 09.00 - 12.00 น. อาคาร 14
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบคัดเลือก) 13.30 - 15.30 น. อาคาร 14
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบตัดสิน) 15.30 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.30 - 17.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)

การสมัครเข้าร่วม โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕

Smart science and Technology th๑๕

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ทุกช่องทางการสมัคร เปิดรับถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

     ๑. สมัครผ่าน web application http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/sciday/frm_register.jsp

     ๒. สมัครผ่านไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  • กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว
  • กิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว
  • กิจกรรมการสร้างสะพานไม้จำลอง ปิดรับสมัครแล้ว
  • กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว
  •      แล้วส่งมาที่ โครงการวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๖ (ใบสมัครการแข่งขันที่ตนเลือก) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๕๙/๕ หมู่ ๑ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

     ๓. สมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

     ๔. สมัครหน้างาน ท่านสามารถขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ ในวันจัดงาน วันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ลิงค์เกี่ยวกับการสมัคร

      ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร

      เอกสารโครการ

      ใบสมัคร กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

      ใบสมัคร กิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

      ใบสมัคร กิจกรรมการสร้างสะพานไม้จำลอง ปิดรับสมัครแล้ว

      ใบสมัคร กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ภาพกิจกรรม

รวมภาพการจัดกิจกรรรมงานวันวิทยาศสาตร์ ครั้งที่ ๑๖


ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน ที่ ๑

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure aperiam consequatur quo.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๒

Iure aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit dolor vel ducimus.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๓

Aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit suscipit iste placeat.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๔

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure aperiam consequatur quo.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๕

Iure aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit dolor vel ducimus.

Someone famous in Source Title

ผู้สนับสนุน ที่ ๖

Aperiam consequatur quo quis exercitationem reprehenderit suscipit iste placeat.

Someone famous in Source Title
client
client
client
client
client
client