มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

0

ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 สายตรงผู้บริหาร

วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
 สายตรงผู้บริหาร

รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 สายตรงผู้บริหาร

ผศ.ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

พรศักดิ์ แสนศรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 สายตรงผู้บริหาร

วีรเทพ สุดแดน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 สายตรงผู้บริหาร

ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 สายตรงผู้บริหาร

พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร

สิทธิชัย ฮะทะโชติ

ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ

พชรธร โอภาส

ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แชร์