มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart University) : IDKU

สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
(Integrity) (Determination) (Knowledge Creation) (Unity)
………………………….

 

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล

  • สำนึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
  • มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทำงานและในการปฏิบัติใด ๆ
  • สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
  • สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
แชร์