มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

0

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

  • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 7 ครั้ง
  • ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2539
  • ผู้ดูแลนักเรียนไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ตั้งแต่ปี 2534
  • ที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง
  • มีผลงานในการเขียนตำราวิชาการ มากกว่า 50 เล่ม
  • มีผลงานการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ฯลฯ
ดาวน์โหลด Full Profile : คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย : คลิ๊กที่นี่

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก : Ph.D. (Computer Engineering), University of Louisiana at Lafayette
ปริญญาโท : MS. (Computer Engineering), University of Louisiana at Lafayette
ปริญญาโท : วศ.ม. (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : วศ.บ. (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  •  วิจัยด้านการคำนวณสมรรถนะสูง กริด และการประมวลผลแบบ   ขนาน มา 11 ปี
  • รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์แห่งชาติจากสภาวิจัย
  • ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการกริดแห่งชาติ
  • ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 80 บทความ
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย : คลิกที่นี่

กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

นายสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

 ดาวน์โหลด Full Profile : คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย : คลิ๊กที่นี่
แชร์