มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

0

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เป็นหน่วยงานบริหารและจัดสรรทุนการวิจัย ซึ่งกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของวิทยาเขตขึ้น เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากวิทยาเขตเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ( ๒ ล้านบาท)  โดยได้จัดสรร ร้อยละ ๙๐ ( เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ) และร้อยละ ๑๐ (เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ) แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการดำเนินกิจกรรม จึงกำหนดกำหนดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แชร์