มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย มก.ฉกส. ผลงาน 1 เหรียญทอง จากเรือมังกร 10 ฝีพายหญิงระยะ 500 เมตร

0

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย มก.ฉกส. ผลงาน 1 เหรียญทอง จากเรือมังกร 10 ฝีพายหญิงระยะ 500 เมตร

๑. นางสาวทองพันธ์ อุปชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

๒. นางสาวกัญยาณี คนเพียร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4

๓. นางสาวจุฑาภรณ์ ภูมิเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4

๔. นางสาววันวิภา สังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3

๕. นางสาวลลิตา ผานคำ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

๖. นางสาวปางวลัย กุมภิโร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3

แชร์