มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับ DIPLOMA

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับ DIPLOMA จากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 HELD AT THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2018

แชร์