มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคลากร สขส. ทุกท่าน ร่วมรับฟังการถ่ายทอด นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สขส. ปี 2561-2565

0

ขอเชิญบุคลากร สขส. ทุกท่าน ร่วมรับฟังการถ่ายทอด นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สขส. ปี 2561-2565

วันที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคาร 9 มก.ฉกส.

แชร์