มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

0

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

1.การจัดการ

2.การบัญชี

3.การตลาด

4.การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

5.ภาษาอังกฤษ

6.การเงิน

7.นิติศาสตร์

8.รัฐประศาสนศาสตร์

แชร์