ประกาศรายชื่อทีมเข้ารอบ 5 ทีม การประกวดสร้างเว็บไซต์
“โอทอปต้องซื้อ” ด้วยกูเกิลไซต์ ในงาน Science-day #17

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

หลักการและเหตุผล โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗

Science Passion for a Better Lifeth๑๗

     วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกภาคส่วน และเป็นส่วนที่ก่อเกิดศาสตร์แห่งแผ่นดิน อาทิเช่น การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเข้าใจและเห็นความสำคัญ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจทางวิทยาศาสตร์และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เป็นอย่างดี

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาต่อไป

รูปแบบโครงการ

     โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการจัดงานในวันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกิจกรรมจะมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันการสร้างสะพานไม้จำลอง เป็นต้น ในส่วนนิทรรศการได้มีพื้นที่จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประกอบไปด้วยนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สาธิตการทดลองทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เป็นต้น โดยรูปแบบของงานจะจัดแบ่งพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมและเวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ส่วนกิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ จะมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันทั้งวัน โดยจะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเลือกชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ได้ตลอดทั้งวัน

     ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะทำงาน การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำเกียรติบัตรและสรรหารางวัลต่างๆ การเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละสาขา การเตรียมรูปแบบการแข่งขันฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การประสานงานเพื่อจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่มาช่วยงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๗ นี้ด้วย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔. รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕. รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ :ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

กำหนดการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๗

วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับ กิจกรรม เวลา สถานที่
1 แจกสูจิบัตรและแบบประเมินผล 07.30 น. อาคาร 21 ชั้น 1
2 พิธีเปิด 08.30 - 10.00 น. อาคาร 21 ชั้น 1
- ลงทะเบียนพิธีเปิด 08.30 - 09.00 น. อาคาร 21 ชั้น 1
- พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17 09.00 - 10.00 น. อาคาร 21 ชั้น 1
3 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 08.00 - 16.30 น. อาคาร 7, 21
- ลงทะเบียน 08.30 - 08.45 น. อาคาร 21 ชั้น 1
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบคัดเลือก 09.00 - 11.00 น. อาคาร 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือกและลงทะเบียนรอบชิงชนะเลิศ 12.30 - 13.00 น. อาคาร 21 ชั้น 1
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบชิงชนะเลิศ 13.00 - 16.00 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
4 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 07.30 - 14.30 น. อาคาร 22,21
- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด 07.30 - 08.30 น. อาคาร 22 ชั้น 3
- ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานเตรียมความพร้อม 08.30 - 09.30 น. อาคาร 22 ชั้น 3
- กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 09.30 - 12.30 น. อาคาร 22 ชั้น 3
- ประกาศผลการตัดสิน 13.30 น. อาคาร 22 ชั้น 3
- ทีมที่ได้รับรางวัลลงทะเบียนเพื่อเตรียมขึ้นเวทีรับรางวัล 13.30 - 14.00 น. อ อาคาร 22 ชั้น 3
- เก็บอุปกรณ์และโครงงาน 14.30 - 15.30 น. อาคาร 22 ชั้น 3
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 14.00 - 14.30 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 08.00 - 16.30 น. อาคาร 7, 22, 21
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 (โถงไทสกล)
- สอบข้อเขียน 09.00 – 10.30 น. อาคาร 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 11.00 น. อาคาร 7
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 12.00-14.30 น. อาคาร 22 ชั้น 2
- ประกาศผลการตัดสิน 15.00 น. อาคาร 22, 21
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 15.30-16.00 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
6 กิจกรรมแข่งขันสะพานไม้จําลอง 08.00 – 18.00 น. อาคาร 7, 21
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 7-112
- ประกอบสะพาน 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 7-112
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบคัดเลือก) 13.30 - 15.30 น. อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 7-112
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบตัดสิน) 15.30 - 16.30 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.30 – 17.00 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
7 กิจกรรมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ 08.00 – 16.30 น. อาคาร 12, 21
- ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- จับฉลากเรียงล้าดับการยิงของแต่ละรุ่น 08.30 - 09.30 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- เริ่มด้าเนินการแข่งขัน 09.30 – 16.00 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.00 – 16.30 น. อาคาร 21 (เวทีกลาง)
8 กิจกรรมการประกวดสร้างเว็บไซต์ “โอทอปต้องซื้อ” ด้วยกูเกิลไซต์ 08.00 – 14.00 น. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 1 (ห้อง 7-114/1)
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 1 (ห้อง 7-114/1)
- นำเสนอ 09.00 - 12.00 น. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 1 (ห้อง 7-114/1)
- ประกาศผลและมอบรางวัล 13.30 – 14.00 น. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 1 (ห้อง 7-114/1)

หมายเหตุ
1. อาคาร7 = อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาคาร21 = อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3. อาคาร22 = อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
4. ลงทะเบียนรับรางวัล อาคาร 21(เวทีกลาง)
สอบถามเพิ่มเติม อ. สุทธิเดช 0845153975 ผศ.ประครอง 0844115580

การสมัครเข้าร่วม โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR BETTER LIFE th๑๗

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น

      สมัครผ่าน web site http://www.csc.ku.ac.th/sciday

ลิงค์เกี่ยวกับการสมัคร

      สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ลิงค์รายละเอียดโครงการ

      รายละเอียดของแต่ละโครงการ