ประกาศรายชื่อทีมสมัครแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและเหตุผล โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘

วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งนวัตกรรม

     วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกภาคส่วน และเป็นส่วนที่ก่อเกิดศาสตร์แห่งแผ่นดิน อาทิเช่น การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเข้าใจและเห็นความสำคัญ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจทางวิทยาศาสตร์และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เป็นอย่างดี

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาต่อไป

รูปแบบโครงการ

     โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกิจกรรมจะมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันการสร้างสะพานไม้จำลอง เป็นต้น ในส่วนนิทรรศการจะเป็นการจัดในรูปแบบ Open House พื้นที่ประกอบด้วย อาคาร ๖, ๗, ๘, ๑๒, ๑๔, ๒๑ และ ๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยหมุนเวียนให้ทุกคณะ/หน่วยงานนำเสนอองค์ความรู้ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา บริการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อด้านที่เชี่ยวชาญ โดยจะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเลือกชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ได้ตลอดทั้งวัน

     ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะทำงาน การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำเกียรติบัตรและสรรหารางวัลต่างๆ การเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละคณะ การเตรียมรูปแบบการแข่งขันฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การประสานงานเพื่อจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่มาช่วยงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๘ นี้ด้วย

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

* กรุณาชำระค่าสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หากไม่ชำระภายในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

** ไม่รับชำระค่าสมัครหน้างาน

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ :ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

มีการอบรมการใช้งานแขนกลก่อนการแข่งขัน

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่สมัครเท่านั้น

กำหนดการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ กิจกรรม เวลา สถานที่
1 แจกสูจิบัตรและแบบประเมินผล 07.30 น. อาคาร 14, 21
2 พิธีเปิด 08.30 - 10.00 น. อาคาร 14
- ลงทะเบียนพิธีเปิด 08.30 - 09.00 น. อาคาร 14
- พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 09.00 - 10.00 น. อาคาร 14
3 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 08.00 - 16.30 น. อาคาร 7, 21
- ลงทะเบียน 08.30 - 08.45 น. อาคาร 7 ชั้น 1 (โถงไทสกล)
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบคัดเลือก 09.00 - 11.00 น. อาคาร 7
- ประกาศผลรอบคัดเลือกและลงทะเบียนรอบชิงชนะเลิศ 12.30 - 13.00 น. อาคาร 14
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯรอบชิงชนะเลิศ 13.00 - 16.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
4 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 07.30 - 14.30 น. อาคาร 14
- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด 07.30 - 08.30 น. อาคาร 14
- ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานเตรียมความพร้อม 08.30 - 09.30 น. อาคาร 14
- กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 09.30 - 12.30 น. อาคาร 14
- ประกาศผลและทีมที่ได้รับรางวัลลงทะเบียนเพื่อเตรียมขึ้นเวทีรับรางวัล 13.30 - 14.00 น. อาคาร 14
- เก็บอุปกรณ์และโครงงาน 14.30 - 15.30 น. อาคาร 14
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 08.00 - 16.30 น. อาคาร 22
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 22
- สอบข้อเขียนรอบคัดเลือก 09.00 – 10.30 น. อาคาร 22 ชั้น 2
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 11.00 น. อาคาร 22 ชั้น 2
- รายงานตัวและการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์รอบชิงชนะเลิศ 12.00-14.30 น. อาคาร 22 ชั้น 2
- ประกาศผลการตัดสิน 15.00-15.30 น. อาคาร 22 ชั้น 2
- พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 15.30-16.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
6 กิจกรรมแข่งขันสะพานไม้จําลอง 08.00 – 18.00 น. อาคาร 7, 21
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. ลานหน้าศูนย์ รปภ. อาคาร 14
- ประกอบสะพาน 09.00 - 12.00 น. ลานหน้าศูนย์ รปภ. อาคาร 14
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบคัดเลือก) 13.30 - 15.30 น. ลานหน้าศูนย์ รปภ. อาคาร 14
- ทดสอบการรับน้ําหนัก (รอบตัดสิน) 15.30 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.30 – 17.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
7 กิจกรรมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ 08.00 – 16.30 น. อาคาร 12, 14
- ลงทะเบียน 08.30 - 09.30 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- จับฉลากเรียงลำดับการยิงของแต่ละรุ่น 09.30 - 10.00 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- กิจกรรมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ 10.00 - 16.00 น. อาคาร 12 (สนามฟุตบอล)
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
8 กิจกรรมการแข่งขัน KU ROBOT 08.00 - 12.00 น. อาคาร 21
- ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น. อาคาร 21 ชั้น 1
- กิจกรรมการแข่งขัน KU ROBOT 09.00 - 11.30 น. อาคาร 21 ชั้น 1
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 11.30 - 12.00 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)
9 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ 08.00 - 16.30 น. อาคาร 7
- ลงทะเบียน 08.00 - 08.45 น. อาคาร 7 ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 222
- อบรมการใช้หุ่นยนต์แขนกล 09.00 - 12.00 น. อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 222
- ดำเนินการแข่งขัน 13.30 - 15.30 น. อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 222
- กรรมการให้คะแนน ถาม-ตอบ 15.30 - 16.00 น. อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 222
- ประการผลการแข่งขัน มอบรางวัลและทุนการศึกษา 16.00 - 16.30 น. อาคาร 14 (เวทีกลาง)

หมายเหตุ
1. อาคาร7 = อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาคาร21 = อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
3. อาคาร22 = อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
4. ลงทะเบียนรับรางวัล อาคาร 14(เวทีกลาง)
สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ 0846012412

การสมัครเข้าร่วม โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘

วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งนวัตกรรม

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เท่านั้น

      สมัครผ่าน web site http://www.csc.ku.ac.th/sciday

ลิงค์เกี่ยวกับการสมัคร

      สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ลิงค์รายละเอียดโครงการ

      รายละเอียดของแต่ละโครงการ