ผู้เขียน admin

Unseen นนทรีอีสาน
0

ที่นี่…KU CSC

เมื่อนิกกี้ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คิดถึงบรรยากาศภายเก่าๆของมหาวิทยาลัย เมื่อมีเวลาพักผ่อนจึงเดินทางกลับมาเยือนสถานศึกษาแห่งนี้อีกครั้ง ชีวิตความเป็นอ…

ความภาคภูมิใจ มก.ฉกส.
0

ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายการวิชาคนดี ทางช่อง TNN24

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 18 (หอพักนิสิตหญิงตาลฟ้า)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ   7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553   เป็นอาคารหอพัก…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 17 (อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง  81,400,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552   ก่อสร้างแล้วเ…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ดอกไม้บานที่นนทรีอีสาน

…ยามอรุณ รุ่งฟ้า พากลีบสาน ชวนเบิกบาน ล้อลม ชมดินให้ แต่งแต้มดิน แต้มฝัน แต้มพงไพร ดินฉ่ำใจ ดอกไม้บาน พร้อยพราวพง… ……………………………………………… ตามบทกวีข้างต้น ที่ได้กล่า…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ลานปรัชญา

เป็นการประยุกต์นำเสาคอนกรีตที่ทำด้วยทรายล้างจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในด้านการใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรีย…

Unseen นนทรีอีสาน
0

หมุดศูนย์กลางวิทยาเขต

การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทางด้านกายภาพและทางด้านการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีหมุดหลักฐาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงกำหนดตำแหน่งทางในทางราบและทางดิ่ง ซึ่งแต่เด…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ

พื้นที่สนามบินเก่าเชียงเครือในอดีตได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้รองรับภารกิจอื่นนอกเหนือจากเป็นพื้นที่สนามบินตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม เช่น พื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ โครงการอีสานเขียว เป็นต้น ปัจจุบันพื้นที่สนามบ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)

อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก  สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 14,930,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549   ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลา…