รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 tcas2567 มก.ฉกส.

งานวิจัย มก.ฉกส.

ทรัพยากรด้านการวิจัย

นักวิจัยทั้งหมด 301 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 117 คน, อาจารย์ 106 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 24 คน, นักวิชาการศึกษา 6 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 6 คน, ครู 2 คน, วิศวกร 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)

หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 88 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.08 ล้านบาท

สรุปงานวิจัย มก.ฉกส. (แหล่งทุน : เงินนอกงบประมาณ)

ปีงบประมาณคณะจำนวนโครงการงบประมาณ
2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย. 65)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์1024,784,500
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ3110,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร72,200,000
 สาธารณสุขศาสตร์22,050,000
 สำนักงานวิทยาเขต3112,000
2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์1540,883,820
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ9851,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร131,467,500
 สาธารณสุขศาสตร์117,165,498
 สำนักงานวิทยาเขต3420,000
2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์94,268,500
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ3018,765,110
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร211,255,000
 สาธารณสุขศาสตร์31,557,000
2562 (1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์2517,769,420
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ268,799,100
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร222,975,500
 สาธารณสุขศาสตร์1824,288,316
2561 (1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์255,020,755
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ211,309,363
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร2516,345,490
 สาธารณสุขศาสตร์159,280,355
 สำนักงานวิทยาเขต6756,400
2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์3111,601,040
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ2415,113,280
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร291,634,100
 สาธารณสุขศาสตร์2527,022,606
 สำนักงานวิทยาเขต22,484,000
2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์354,516,700
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ151,485,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร3210,392,493
 สาธารณสุขศาสตร์1214,733,685
 สำนักงานวิทยาเขต276,900
2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย. 58)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์305,579,640
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ27673,990
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร246,968,100
 สาธารณสุขศาสตร์9875,000
 สำนักงานวิทยาเขต3748,000
2557 (1 ต.ค.56-30 ก.ย. 57)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์249,536,997
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ427,911,482
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร32,455,000
 สาธารณสุขศาสตร์32,455,000
 สำนักงานวิทยาเขต2101,000
2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์2815,337,450
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ241,706,705
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร401,436,300
 สาธารณสุขศาสตร์1600,000
 สำนักงานวิทยาเขต4220,000
2555 (1 ต.ค.54-30 ก.ย. 55)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์3911,946,977
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ911,545,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร144,153,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
 สำนักงานวิทยาเขต2116,000
2554 (1 ต.ค.53-30 ก.ย. 54)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์32,591,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ131,271,570
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร222,535,250
 สาธารณสุขศาสตร์  
 สำนักงานวิทยาเขต156,000
2553 (1 ต.ค.52-30 ก.ย. 53)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์51,638,500
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ23962,500
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร131,902,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย. 52)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์71,990,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ113,425,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร2610,412,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2551 (1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์7345,900
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ2200,500
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร95,585,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2550 (1 ต.ค.49-30 ก.ย. 50)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์150,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ3342,250
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร2151,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2549 (1 ต.ค.48-30 ก.ย. 49)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์125,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ123,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  
2548 (1 ต.ค.47-30 ก.ย. 48)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  
2547 (1 ต.ค.46-30 ก.ย. 47)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ3326,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  
2546 (1 ต.ค.45-30 ก.ย. 46)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  
2545 (1 ต.ค.44-30 ก.ย. 55)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  
2544 (1 ต.ค.43-30 ก.ย. 44)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์1409,195
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  

สรุปงานวิจัย มก.ฉกส. (แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ปีงบประมาณคณะจำนวนโครงการงบประมาณ
2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย. 65)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์52,000,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ11,950,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร1225,000
 สาธารณสุขศาสตร์11,000,000
2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์22,225,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร21,050,000
 สาธารณสุขศาสตร์1225,000
2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์4877,500
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์41,225,000
2562 (1 ต.ค.61-30 ก.ย. 62)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์118,725,000
2561 (1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์92,805,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร142,420,000
 สาธารณสุขศาสตร์4967,500
 สำนักงานวิทยาเขต1111,200
2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์53,111,600
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร2410,320,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์61,150,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร102,168,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
 สำนักงานวิทยาเขต1350,000
2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย. 58)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์4800,000
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร81,728,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2557 (1 ต.ค.56-30 ก.ย. 57)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร51,380,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร61,250,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2555 (1 ต.ค.54-30 ก.ย. 55)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์2127,920
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร2250,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2554 (1 ต.ค.53-30 ก.ย. 54)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์3350,980
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร61,060,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2553 (1 ต.ค.52-30 ก.ย. 53)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
 สาธารณสุขศาสตร์  
2552 (1 ต.ค.51-30 ก.ย. 52)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร81,110,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2551 (1 ต.ค.50-30 ก.ย. 51)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์1127,500
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร6930,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
2550 (1 ต.ค.49-30 ก.ย. 50)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ2300,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร51,600,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
 โครงการจัดตั้ง สวพ.มก.ฉกส.4200,000
2549 (1 ต.ค.48-30 ก.ย. 49)วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ2250,000
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร186,050,000
 สาธารณสุขศาสตร์  
 สำนักงานวิทยาเขต1150,000
 โครงการจัดตั้ง สวพ.มก.ฉกส.150,000

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า