มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

0

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

พันธกิจ

1) สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
2) สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้
3) ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
4) สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพโดยบูรณาการร่วมกันในศาสตร์ มีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อสังคม

ค่านิยม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม (มก.)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. มีความรู้ หลักคิด ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ที่ตนศึกษาสามารถเชื่อมโยง องค์ความรู้กับสรรพวิทยาอื่น ตลอดจนสามารถนำหลักคิดและประสบการณ์ทางวิชาการมาปรับ และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคมไทย
2. มีความรู้เท่าทันต่อกระแสความเคลื่อนไหว และกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและในระดับโลก
3. มีทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เพียงพอต่อการนำไปใช้งาน และการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง
4. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีแนวคิดในการสร้างงานด้วยตนเอง
5. มีศักยภาพในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. มีค่านิยมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต ได้แก่ การยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การรู้จักพึ่งพาตนเอง
7. มีบุคลิกภาพและการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ได้แก่ การแสดงออกด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านภาวะอารมณ์ ด้านการมีสัมมาคารวะ ด้านการสื่อข้อความและด้านกาลเทศะ
8. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ่งเสพติดและการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม
9. มีความสามารถในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง

แชร์