เรียกดูข้อมูล: ความภาคภูมิใจ มก.ฉกส.

ความภาคภูมิใจ มก.ฉกส.
0

ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายการวิชาคนดี ทางช่อง TNN24