รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายการวิชาคนดี ทางช่อง TNN24

แชร์