ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงสร้างการบริหาร มก.ฉกส.

0

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 สายตรงผู้บริหาร

วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
 สายตรงผู้บริหาร

รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
 สายตรงผู้บริหาร

ดร. ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

พรศักดิ์ แสนศรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 สายตรงผู้บริหาร

วีรเทพ สุดแดน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมณพร สุทธิบาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร

ดร. อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 สายตรงผู้บริหาร

ดร. พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร
แชร์