มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงสร้างการบริหาร มก.ฉกส.

0

ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 สายตรงผู้บริหาร

วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
 สายตรงผู้บริหาร

รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 สายตรงผู้บริหาร

ผศ.ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

พรศักดิ์ แสนศรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 สายตรงผู้บริหาร

วีรเทพ สุดแดน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 สายตรงผู้บริหาร

ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 สายตรงผู้บริหาร

พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร
แชร์