รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

โครงสร้างการบริหาร มก.ฉกส.

0

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 สายตรงผู้บริหาร

อาจารย์ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ฮะทะโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
สายตรงผู้บริหาร

 นาย วีรเทพ สุดแดน

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
 สายตรงผู้บริหาร

 นาย พรศักดิ์ แสนศรี

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 สายตรงผู้บริหาร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.