ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงสร้างการบริหาร มก.ฉกส.

0

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

อาจารย์ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

 นาย พรศักดิ์ แสนศรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 สายตรงผู้บริหาร

 นาย วีรเทพ สุดแดน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร
แชร์