เรียกดูข้อมูล: การบริหาร

การบริหาร
0

โครงสร้างการบริหาร มก.ฉกส.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  สายตรงผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ กุลตังวัฒ…

การบริหาร
0

คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  สายตรงผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ กุลตังวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  สายตรงผู้บริ…