ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

0

ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 สายตรงผู้บริหาร

วรวิทย์ กุลตังวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
 สายตรงผู้บริหาร

รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 สายตรงผู้บริหาร

พรศักดิ์ แสนศรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 สายตรงผู้บริหาร

วีรเทพ สุดแดน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมณพร สุทธิบาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 สายตรงผู้บริหาร

ดร.พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 สายตรงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ฮะทะโชติ

ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)

พชรธรณ์ โอภาส

ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์)
แชร์