มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

0

รศ.ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Phone: 042-725000 ext. 1220
Email: fhumwsk@ku.ac.th

อาจารย์ ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: csnppt@ku.ac.th

นายพรศักดิ์ แสนศรี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: pornsak.sa@ku.th

ผศ.ดร. ฉลาด จักรพิมพ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: chalardj@outlook.co.th

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิช

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Phone: 042-725000 ต่อ 1222
Email: mayochon_t@hotmail.com

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: wutph@hotmail.com

ผศ.ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: vatwong.gr@ku.th

ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Phone: 042-725000 ext. 1222
Email: samonporn.s@ku.th

ผศ.ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Phone:
Email: csnkkw@ku.ac.th

อาจารย์ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Phone:
Email:

ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
Phone: 042-725030
Email: onanong_t@hotmail.com

ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Phone: 042-725039
Email: csnlp@ku.ac.th

อาจารย์พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Phone:
Email:

ดร.พีระ ลิ่วลม

ผู้แทนคณาจารย์
Phone:
Email:

นายจีรวัฒน์ ประยูรเจริญ

ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
Phone:
Email:
แชร์