ผู้เขียนadmin

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประวัติสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำนักงานวิทยาเขต จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งตามประกาศส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

๑. เป็นวิทยาเขตที่ ๓ และวิทยาเขตดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒. สร้างที่จังหวัดสกลนคร ๓. สร้างใ…