เรียกดูข้อมูล: บริการวิชาการ

บริการวิชาการ
0

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นนทกร ชรารินทร์ เศวต ชื่นบุญ กิ่งแก้ว พาสง่า วัลย์ณรัตน์ แสนเมือง วีระพงศ์ ไชยเชษฐ์ พัฒนาพร​ สัตถาผล มาลัย กาสุริย์ วิไลวรรณ กุนะ ทองแดง คำพอง ศรีประภา ฤทธิธรร…

บริการวิชาการ
0

ตัวอย่างข้อมูลโครงการตามภารกิจ

1. หลักการและเหตุผล – ระบุความเป็นมาของโครงการ – ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน – ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ – ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในครั้งนี่ – ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้ …

บริการวิชาการ
0

ตัวอย่างข้อมูลโครงการตามภารกิจ

1. หลักการและเหตุผล – ระบุความเป็นมาของโครงการ – ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน – ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ – ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในครั้งนี่ – ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้ …