รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท

0

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษา

 

ภาคปกติ

โครงการพิเศษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16500
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18500

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19500

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18500
แชร์