เรียกดูข้อมูล: การเข้าศึกษา

การเข้าศึกษา
0

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา…

การเข้าศึกษา
0

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษา   ภาคปกติ โครงการพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16500 -หลักสูตรวิทยาศา…