รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 tcas2564 มก.ฉกส.

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี

0

หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา

ภาคปกติ

โครงการพิเศษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 12600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 12600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 15000
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 15000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15000 25000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 15000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 15000 25000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 15000 25000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 15000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 11600
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 11600
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 11600
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 11600
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11600
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11600
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11600
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  12600 19800
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 12600
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.