เรียกดูข้อมูล: ภาระกิจวิทยาเขต

บริการวิชาการ
0

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นนทกร ชรารินทร์ เศวต ชื่นบุญ กิ่งแก้ว พาสง่า วัลย์ณรัตน์ แสนเมือง วีระพงศ์ ไชยเชษฐ์ พัฒนาพร​ สัตถาผล มาลัย กาสุริย์ วิไลวรรณ กุนะ ทองแดง คำพอง ศรีประภา ฤทธิธรร…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาไปอย่างยั่…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

งานประเพณีแห่พระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงโปรดพระราชทาน ไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

กิจกรรมประดิษฐ์ปราสาทผี้ง “สีคราม”

วันที่ 1-8 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการดำเนินการประดิษฐ์ปราสาทผึ้ง “สีคราม” ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร นั่นก็คื…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

วันที่ 9 ตุลาคม 2565  ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำคณะนิสิตร่วมขบวนแห่ของวัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) ในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาท…

บริการวิชาการ
0

ตัวอย่างข้อมูลโครงการตามภารกิจ

1. หลักการและเหตุผล – ระบุความเป็นมาของโครงการ – ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน – ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ – ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในครั้งนี่ – ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้ …

บริการวิชาการ
0

ตัวอย่างข้อมูลโครงการตามภารกิจ

1. หลักการและเหตุผล – ระบุความเป็นมาของโครงการ – ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน – ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ – ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในครั้งนี่ – ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้ …