เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วม ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วม ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00-09.00 น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560”

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ อ่างนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “ตรวจสุขภาพประจำปี” วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “ตรวจสุขภาพประจำปี” วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ คลิกลิงค์ https://goo.gl/forms/qyYONEHmNvdZhoj13

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ในหัวข้อ “THAILAND Education reform beyond Thailand 4.0”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ T…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารถิ่นมั่นใจพุทธธรรม

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารถิ่นมั่นใจพุทธธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” 26-27 พฤศจิกายน 2560 KU CSC The…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

แนวทางและขั้นตอนการสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ จากสถาบัน CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิต รหัส 57 มก.ฉกส. ทุุกคน ที่จะต้องสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (สอบ TOEIC) เข้ารับฟังการชี้แจง แนวทางและขั้นตอนการสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ จากสถาบัน CENTER FOR PROFESSIONAL…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ปัจฉิมนิเทศ) และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนิสิต มก.ฉกส. ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ที่ https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/