มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)

0

โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

ภาคเช้า กิจกรรมระดับคณะวิชา สถานที่นัดหมายตามกำหนดการ ภาคบ่าย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในภาพรวม ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคาร 14

แชร์