ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวประกาศ
0

ห้องสมุด มก.ฉกส. ขยายเวลา ให้อาจารย์ นิสิตและบุคลกร เสนอแนะรายการหนังสือ และ คัดเลือกรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564

ห้องสมุด มก.ฉกส. ขยายเวลา ให้อาจารย์ นิสิตและบุคลกร เสนอแนะรายการหนังสือ และ คัดเลือกรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 URL ร…

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล และสังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร รายละเอียด ใบสมัคร

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส
0

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส.

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส. การจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อภาคเกษตรกรรม วัตถุประสงค์งาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน รักษา ต่อยอด เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน (ครั้งที่ 15) บ้านเลขที่ 59 ถนน วปรอ.366

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์,ชุดปฎิบัติการและชุดทดลองต่างๆ พร้อมข้อกำหนด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์,ชุดปฎิบัติการและชุดทดลองต่างๆ พร้อมข้อกำหนด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการวิเคราะห์การไหลของของไหล ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมื…

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก (ทดสอบทางด้านจิตวิทยา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก (ทดสอบทางด้านจิตวิทยา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ใบสม้คร คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารยืประจำ (การสอบสอน) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารยืประจำ (การสอบสอน) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (การสอบสอน) สังกัดภาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (การสอบสอน) สังกัดภาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ได้สิทธิ์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

ประกาศผู้ได้สิทธิ์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 รายละเอียด