มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ KU78 ขอเชิญร่วมโครงการ “ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบผู้ปกครองนิสิตใหม่”

0

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ KU78 ขอเชิญร่วมโครงการ “ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบผู้ปกครองนิสิตใหม่”

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม และวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561

ระว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องระพีสาคริก

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

แชร์